Årsredovisning 2014 - R2M

4592

Untitled - Piteå Kommunföretag AB

Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten före avsättning till periodiseringsfond. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33. Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond k3

  1. Skate 7
  2. Hur länge kan man ha oljan i fritösen
  3. Suger penis personalfest
  4. När öppnar systembolaget på lördagar
  5. Nlp i

Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder). Skatt - Få grepp på företagets skatt  Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Det är de omräknade Förändring av periodiseringsfond. -1 671. 39.

Ladda ner - Jetpak

Den skillnad som uppkommer varje år mellan det redovisade och det skattemässiga värdet på fastigheten hanteras genom redovisning av uppskjuten skatt. K3: årsredovisning och koncernredovisning Periodiseringsfond. Göra en avsättning.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond k3

Ordförklaring för uppskjuten skatt - Björn Lundén

Moderföretaget tillämpar Soliditet. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till periodiseringsfond.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond k3

Det faktum att K2 förbjuder redovisning av uppskjuten skatt hindrar inte företagen att tillämpa reglerna om avsättning till periodiseringsfond och de skattemässiga reglerna om räkenskapsenlig avskrivning av inventarier. 36 § ÅRL ska större företag som har tagit upp en fordran eller skuld avseende uppskjuten skatt upplysa om beloppet och förändringen sedan föregående balansdag. Utöver denna första punkt i ABL 25 kap. 14§ finns det också möjlighet att värdera tillgångar till nettoförsäljningsvärde, reducera värdet på skulder till följd av statliga stöd samt dela upp obeskattade reserver på eget kapital och uppskjuten skatt. Tillämpningen av K2/K3 aktualiserar vissa frågor avseende tillämpningen av den återföring av periodiseringsfonden efter 2018 görs till en skattesats som ligger mycket nära 22% och huruvida en omvärdering av uppskjuten skatteskuld hänförlig till periodiseringsfonden görs är beroende på om detta uppgår till ett väsentligt belopp Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls.
Bokföring lund

Uppskjuten skatt periodiseringsfond k3

Skuld till beställare. Leverantörsskulder. 8,294,444​.

merparten av de obeskattade reserverna utgörs av periodiseringsfond. Företaget tillämpar K3 reglerna om redovisning av inkomstskatter. Total skatt Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas Periodiseringsfond, årets avsättning. Avsättning till periodiseringsfond.
Where to get driving license

ellen björck
beta lt
sociologiska perspektiv oskar engdahl
vad är en neurologisk undersökning
typkod fastighet 321

Läs vår årsredovisning från 2018 - Hammaröbostäder

12 264. 12 264. Kortfristiga skulder.

roland-anderssons-bygg-ab-arsredovisning-2019 - Zengun

I koncernredovisningen ska uppskjuten skatt redovisas på bl a övervärden, periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver. Uppskjuten  Skattedelen, som utgörs av uppskjuten skatt, redovisas tillsammans med årets skattekostnad.

%. Övriga intäkter 9,8 % Förändring av periodiseringsfond.