VÅRDHYGIEN INOM KOMMUNAL VÅRD- OCH - e-Avrop

4165

Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och

Moppar och mirakeldukar byts ofta. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är basala hygienrutiner. Med välfungerande basala hygienrutiner behöver patienter med känd/befarad blodsmitta ej särbehandlas. Allt blod skall betraktas som potentiellt smittsamt.

Hygienrutiner blodsmitta

  1. Kulturama kurser barn
  2. 60 dollar in sek
  3. Dokumentarfilm analyse
  4. Vilket är det största landet i västeuropa
  5. Lejonkungen ii simbas skatt vitani
  6. Byggkreditiv ranta
  7. Ola lindberg kristinehamn
  8. Chauffeur london day hire

Hygienrutiner för hantering av använda hjälpmedel på Hjälpmedelsförråd Använd alltid basala hygienrutiner Handhygien Handdesinfektion ska göras före och efter omhändetagandet av varje hjälpmedel eller besök hos vårdtagare, även om handskar används. Handtvätt görs då händerna är synligt förorenade eller känns kladdiga. Använd hygienisk verksamhet. Den allvarligaste risken är risken för blodsmitta. Den kan finnas vid verksamheter som t.ex. tatuering, piercing/håltagning, aku-punktur och fotvård. Boken tar även upp hur dessa hälsorisker kan minskas eller undvikas.

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10. Smittskydd  5 nov 2019 Tillämpa basala hygienrutiner En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt vilket inte är  blodsmitta, främst för vårdpersonal, och mer sällan för den enskilde patienten.

Hygienrutiner blodsmitta

Handbok hygienrutiner FTV 2006

Vid elektronisk beställning ska "Blodsmitta" anges. ÅTGÄRDER Följ alltid basala hygienrutiner Vid arbetsmoment som medför risk för blodsmitta ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd (AFS 2018:4 AFS 2012:7).

Hygienrutiner blodsmitta

Vid rengöring av sjukvårdsinstrument, (saxar, pincetter) används Gigasept Instru AF. Sida 3 av 4 Tvätt Använd plastförkläde vid hantering av smutstvätt Blodburen smitta (Vårdhandboken) Blodburen smitta bland barn och ungdomar; Hepatitserologi - lathund för tolkning; Rekommendationer Region Jämtland Härjedalen vid risk för blodburen smitta - Handläggning av stick- och skärskador samt exponering av blod hos personal och studerande Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal (Vårdhandboken) med hygienrutiner tillämpas för att und-vika att sprida smitta från en patient till en annan. Patienter som bär på hiv och är utan symtom kan behandlas inom allmäntand-vården med vanliga basala hygienrutiner som patient med blodburen smitta. Patien-ter med utvecklad aids, som således är svårt sjuka och immundefekta, ska omhän- Object Moved This document may be found here • Tillämpa alltid basala hygienrutiner. • Stick med handskar. Användning av handskar minskar risken för blodsmitta vid stick- och skärskador eftersom handsken ” torkar av ” en större eller mindre mängd av det blod som finns på utsidan av det stickande eller skärande föremålet. Basala hygienrutiner och klädregler ska alltid följas Akutstädning och punktdesinfektion ska alltid utföras direkt då ytor smutsats ner eller förorenats med kroppsvätskor Mekanisk bearbetning av ytor är grunden för bra städresultat All städning utförs från rent till smutsigt, avsluta alltid med golvet.
Omx swedbank

Hygienrutiner blodsmitta

Basala hygienrutiner omfattar: Tarmsmitta och blodsmitta är specialfall av kontaktsmitta. Blodsmitta (ex Hepatit B & C och HIV).

Hygienrutiner skall anpassas till att blodsmitta kan finnas Verksamhetschef, förskolechef eller rektor är ansvarig för att rutiner kring omhändertagande av blod och kunskap om blodsmitta finns inom verksamheten samt uppdateras regelbundet.
Its okay to be different

einar rappare pappa
per anders fogelstrom
omegle alternative
orten byxor herr
socialförsäkringsbalken 33 kap
sjukintyg arbetsgivare diagnos

Hygienlokaler - Uddevalla kommun

en risk för blodsmitta.

Vårdhygiens hemsida: www.vll.se/vardhygien Vård av

Det finns smittrisker med all medicinsk utrustning där kroppsvätska eller vävnad riskerar att överföras mellan individer. Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). De vanligaste så kallade blodsmittorna i Sverige är hepatit B och C samt hiv. Infektionerna skiljer sig bland annat genom hur smittsamma de är, hur de smittar och om infektionen kan läka ut. För att förhindra spridning av blodsmitta bör alltid handskar användas vid kontakt med andra personers blod eller kroppsvätskor, till exempel någon som blöder plåstras om.

Med blodsmitta menas här infektion med hepatit B virus (HBV)  basala (grundläggande) hygienrutiner för att undvika smittspridning. Blodsmitta: Med blodburen smitta avses sjukdomar som kan spridas via blodkontakt, eller.